• Temple Monk, Dali
 • Buddha Statue, Dali Temple Complex
 • Lijiang Horseman in Public Square
 • Yai Women, Lijiang
 • Drummers, Images of Lijiang Show
 • Bai Women in Lijiang Square
 • Jade Dragon Snow Mountain
 • Black Dragon Pool, Lijiang
 • Tibetan Girl at temple, Shangrila
 • Tibetan Dancers in the Dreams show, Shangrila
 • Two Tibetan Dancers, Shangrila
 • Temple detail, Kunming